Arkiv juli 2017

De 75 förslagen för glesbygdens överlevnad

Det här snubblade jag på för ganska länge sedan och nu har det blivit aktuellt igen. För att det inte ska komma i glömska, för mig i alla fall ville jag passa på att skriva lite om det, så vi kan hjälpas åt att sprida budskapet.

Som SVT i den här artikeln skriver så är det ovanligt tyst bland våra politiker om dessa förslag och jag tycker det är på tiden att någonting görs så vi inte utarmas helt.

 

Dessutom! Jag plankar och kopierar in alla förslagen även här i sin helhet. Vill vi hela Sverige ska leva då måste vi börja någonstans anser jag!

Alla 75 förslagen för glesbygdens överlevnad.

1. ALMI Företagspartner AB:s uppdrag förstärks med ett ytterligare fokus som riktas mot företag i de glesa och mycket glesa landsbygdskommunerna. I synnerhet ska de platsbundna näringarna och till dem relaterad näringsverksamhet uppmärksammas.

2. Det nationella utvecklingsbolaget Saminvest AB ges ett tydligare samhällsuppdrag att säkerställa att investeringar sker bland målgrupper, branscher och i geografiska områden där behovet av marknadskompletterande finansiering är som störst. Saminvest ska säkerställa investeringar i Sveriges sju nordligaste län. Representanterna i Saminvest styrelse ska ha kunskaper om näringslivsutveckling i såväl glesa som täta strukturer.

3. Saminvest AB ges i uppdrag att investera i företag för tillväxt och förnyelse av ekosystemtjänstproducerande verksamhet i syfte att främja en snabbare omställning till en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi.

4. Vinnova ges i uppdrag att ta fram arbetssätt för att skapa förutsättningar för innovationer för företag i landsbygderna genom att bland annat vidareutveckla sitt arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare och forskare som är närvarande i landsbygderna och särskilt stödja innovationer som utvecklar lösningar och produkter för en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi.

5. Erfarenheterna från landsbygdsprogrammets nuvarande åtgärder med innovationsgrupper och europiskt innovationspartnerskap (EIP) tillvaratas och vidgas till fler näringar och företagande i landsbygder än nuvarande avgränsning.

6. Jordbruksverket, i samråd med Skogsstyrelsen, Vinnova och Naturvårdsverket, ges i uppdrag att identifiera hur kommande landsbygdsprogram kan bidra till omställningen till en biobaserad samhällsekonomi i linje med målen i Agenda 2030 samt målen om ett fossilfritt samhälle. Insatser i landsbygdsprogrammet ska även syfta till att stärka sambanden och utbytet mellan stad och land.

7. Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd.

8. Aktörerna som ska samarbeta genom regionala exportcentra och Visit Sweden får i uppdrag att genomföra riktade insatser för att hjälpa företag i landsbygderna, i synnerhet de glesa och mycket glesa landsbygderna, att öka sina exportandelar.

9. Ett paket med åtgärder, som förstärker varandra, ska riktas till 23 kommuner i norra och mellersta Sverige. I dessa kommuner har företagen särskilt svårt att utveckla sina företag på grund av långa avstånd, att man finns i en glest befolkade arbetsmarknadsregioner med ett näringsliv med förhållandevis begränsad branschbredd. Paketet ska komplettera befintliga insatser i stödområde A. Det ska omfatta de nya landsbygdsgenerella åtgärderna som vi föreslår i form av 100-procentigt utbyggd digital infrastruktur, ökad tillgång till högre utbildning, omlokalisering av statliga jobb samt innovations- och exportfrämjande insatser.

De 23 kommunerna med störst utmaningar är:

Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro, Torsby.

10. Särskilda åtgärder riktade till de 23 kommunerna. Kommittén har identifierat en möjlig finansiering på cirka 500 miljoner kronor som kan avsättas i näringspolitiska och tillväxtfrämjande åtgärder i ett riktat paket. Det kan exempelvis handla om åtgärder som prövats i Norge i form av ytterligare sänkta arbetsgivar- och egenavgifter och avskrivning av studieskulder.

11. Ett forskningscentrum inrättas för att utveckla och sprida kunskaper om entreprenörs- och företagsutveckling i landsbygder, i synnerhet i glesa och mycket glesa landsbygderna. Centrats kunskapsutveckling ska också öka medvetenheten om skillnader i kvinnors och mäns villkor för att driva och utveckla företag i landsbygderna. Ett viktigt mål är att skapa jämställda villkor för näringslivsutveckling.

12. Tillväxtverket ges i uppdrag att utreda möjligheten till och utformningen av en servicegaranti vid myndighetsutövning riktat till små- och medelstora företag.

13. Regeringen beslutar om ett nytt mål som innebär att alla i hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 Mbit/s senast 2025.

14. Regeringen ser över förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med huvudsyftet att avsevärt höja nivån för samhällsomfattande tjänster (SOT-nivån).

15. Statens digitala infrastruktur samordnas i enlighet med förslagen i betänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1).

16. Regeringen utreder hur digital infrastruktur kan organiseras som ett femte transportslag efter 2025.

17. Regeringen säkerställer tillgången till bredband för de hushåll och företag som står utan uppkoppling i samband med avvecklingen av kopparnäten.

18. Bredbandsforum ges i uppdrag att ansvara för att samordna en främjandeverksamhet för potentiella små nät i landsbygderna.

19. Regeringen anslår 300 miljoner kronor årligen till Post- och telestyrelsen för att myndigheten ska kunna fördela medel till länsstyrelserna för att fullborda bredbandsutbyggnaden. Inom ramen för anslaget har även Post- och telestyrelsen möjlighet att upphandla bredband till hushåll och företag som saknar uppkoppling.

20. Jordbruksverket ges i uppdrag att utforma bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet 2021–2027 så att länsstyrelserna tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga och kommuner kan upphandla bredband med hög överföringskapacitet.

21. Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter i form av riktlinjer för ett nationellt förfrågningsunderlag som till delar ska kunna anpassas till regionala utvecklingsstrategier, regionala bredbandsstrategier samt andra regionala förutsättningar.

22. Regeringen förtydligar de regionala bredbandskoordinatörernas uppdrag, så att det framgår att dessa utgör kontaktpunkt gentemot aktörerna som ingår en upphandling.

23. Regeringen bedömer vilka konsekvenser en förändring av skatter och avgifter inom det transportpolitiska området får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen.

24. Länsstyrelserna ges i uppdrag att redovisa landsbygdernas behov av underhåll och investeringar i transportsystemet i planeringsunderlaget till länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

25. Trafikverket ges i uppdrag att ange specifika objekt eller andra åtgärder i landsbygderna, som ska prioriteras i transport-planeringen på regional nivå.

26. Regeringen förtydligar att planeringen av enskilda vägar ska behandlas i länstransportplanerna.

27. Regeringen tar initiativ till en översyn av reseavdraget. Utgångspunkten bör vara att avdraget ska vara avståndsbaserat.

28. Regeringen lägger fram förslag som underlättar samordningen av olika typer av persontransporter i landsbygderna.

29. Regeringen underlättar så att ideell och kostnadsdelande samåkning blir tillåten i landsbygderna.

30. Regeringen prioriterar landsbygderna vid testverksamhet och mer permanent införande av självkörande fordon.

31. Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

32. Regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna.

33. Regeringen säkerställer att det finns utbildningscentra för högre utbildning i kommuner i FA-regioner utan högskola/universitet och med få lärcentra samt i kommuner som berörs av kommitténs näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar.

34. Ett årligt statsbidrag införs för att landsbygderna ska kunna etablera och utveckla utbildningscentra för högre utbildning.

35. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) får i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på utbildningscentra.

36. Tillväxtverkets uppdrag om att utveckla riktlinjerna för regionalt kompetensutvecklingsarbete kompletteras, så att kompetensplattformarna utvecklas med huvudsyftet att förse utbildningscentra med analyser av rekryterings- och utbildningsbehov i närområdet.

37. Regeringen säkerställer regional spridning av utbildningsplatser i landsbygderna och beaktar kommitténs förslag om utbildningscentra i andra satsningar inom kunskapslyftet.

38. Regeringen uppmärksammar kravet om villkorad finansiering av platserna till yrkesvux i de glesa och mycket glesa kommunerna i landsbygderna.

39. Regeringen utreder om det ska bli möjligt att minska studie-skulderna för de som bor och är yrkesaktiva i de 23 kommunerna med extra stora utmaningar.

40. Boverket ges i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter ska kunna redovisas inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen.

41. Regeringen tar initiativ till att begränsa och precisera riksintressenas areal med syfte att underlätta landsbygdernas utveckling.

42. Regeringen säkerställer att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får avsedd effekt.

43. Regeringen gör en översyn av va-lagstiftningen i syfte att underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna.

44. Regeringen utreder om långivning till boende i landsbygderna underlättas genom införandet av särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter i landsbygderna.

45. Boverket ges i uppdrag att utarbeta en nationell vägledning till kommunerna om hur ett serviceperspektiv kan tillföras den kommunala översiktsplaneringen.

46. Regeringen avvisar i beredningen av postlagsutrednings betänkanden de förslag som innebär en försämring av postservicen i landsbygderna.

47. Kreditinstitutens ansvar för att tillgodose sina kunders behov av betaltjänster och kontanthantering bör regleras i lagen om betaltjänster. Även företag och föreningar ska omfattas av rätten att öppna betalkonton med grundläggande funktioner, som uttag och insättning av kontanter.

48. Regeringen lägger fram förslag med syfte att anpassa det kommunala utjämningssystemet till ändrade förutsättningar samt gör en översyn av statsbidragen till kommunerna.

49. Regeringen tar initiativ som syftar till att öka kommunernas förmåga att rekrytera personal.

50. Kulturrådet ges i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar för att bidra till att göra kulturen tillgänglig i Sveriges landsbygder.

51. Kulturanalys ges i uppdrag att analysera tillgänglighet och deltagande i kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder. Kulturanalys ska ge förslag på åtgärder för att stärka kulturdeltagandet i landsbygderna. Kulturanalys ska genomföra uppdraget i dialog med aktörer inom kultursektorn.

52. Arbetsförmedlingens pågående nedläggning av lokalkontor på ett 100-tal orter avbryts till dess att konsekvenserna av nedläggningarna har utvärderats.

53. Regeringen ställer konkreta tidsatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats vid allvarliga brott.

54. Regeringen bör kontinuerligt följa upp och säkerställa polisens lokala närvaro, inte minst i landsbygderna.

55. Den lokala serviceverksamhet som i dag utförs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten förs över och samlas i en ny organisation. Där det är möjligt samlokaliseras Arbetsförmedlingens, Polismyndighetens och Migrationsverkets lokala serviceverksamhet med den nya organisationen.

56. Samverkan mellan de myndigheter vars lokala servicefunktioner bryts ut och den nya organisationen regleras i respektive myndighets instruktion.

57. Den lokala serviceorganisationen ska ha minst ett kontor i varje FA-region.

FA-regioner som saknar servicekontor, 2016:

Vimmerby, Torsby, Vansbro, Malung-Sälen, Storuman, Kramfors, Åsele, Arjeplog, Jokkmokk, Överkalix.

58. Kommittén rekommenderar att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholms FA-region under en 5 till 7-årsperiod omlokaliseras till FA-regioner i behov av statliga arbetstillfällen.

59. När en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

60. I kommittéförordningen stadgas att kommittéer i sina betänkanden ska ange konsekvenser för landsbygdernas utveckling av sina förslag.

61. Konsekvenserna för landsbygderna beskrivs i regeringens gemensamma beredning av propositioner och andra regeringsbeslut.

62. Trafikverkets, Post- och telestyrelsens, Universitets- och högskolerådets, Tillväxtverkets, Statens jordbruksverks, Naturvårdsverkets, Polismyndighetens, Arbetsförmedlingens och länsstyrelsens landsbygdspolitiska ansvar tydliggörs i respektive myndighets instruktion.

63. I ägaranvisningarna till Almi och Saminvest ska bolagens samhällsuppdrag för kapitalförsörjning till näringslivet i hela landet förtydligas, i synnerhet för företag som är verksamma i glesbygderna.

64. Regeringen ser över länsstyrelsernas finansiering i syfte att öka förvaltningsanslagets andel av finansieringen.

65. I varje län inrättas en landsbygdsdelegation. Inom ramen för länsstyrelsernas samordningsuppdrag ska landsbygdsdelegationerna i länet samordna de statliga myndig-heternas verksamhet inom landsbygdspolitiken.

66. I landsbygdsdelegationerna ska ingå representanter för Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, länsstyrelsen och universitet och högskolor samt för kommuner och landsting/samverkansorgan. Andra myndigheter, organisationer och sammanslutningar kan också ingå om landsbygdsdelegationerna finner det lämpligt.

67. Landsbygdsdelegationerna leds av landshövdingarna och biträds av varsitt sekretariat som länsstyrelserna ansvarar för.

68. Statliga myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen regleras i en särskild förordning.

69. Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och följa upp arbetet med att nå målen för landsbygdspolitiken.

70. Jordbruksverket ska på nationell nivå främja och samordna Trafikverkets, Post- och telestyrelsens, Universitets- och högskolerådets, Tillväxtverkets, Tillväxtanalys, Vinnovas, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets, Polismyndighetens, Arbetsförmedlingens, Kulturrådets och länsstyrelsernas arbete med de nationella målen för landsbygdspolitiken.

71. Regeringen förstärker bidraget till studieförbundens verksamhet i landsbygdsområden. Syftet med förstärkningen är att främja det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen, i synnerhet för att unga personer samt personer med invandrarbakgrund ska få bättre möjligheter och förmåga till att delta i lokal samhällsutveckling. Jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att vara aktiva medborgare ska särskilt beaktas.

72. Regeringen uppdrar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utreda på vilket sätt de statliga bidragen till folkbildningen i ökad omfattning kan styras till landsbygds-områden för ovan angivna syften.

73. Regeringen uppdrar till Jordbruksverket att stödja samordning och utveckling av nätverk mellan landsbygdsutvecklare anställda i kommuner och regioner.

74. Lokalt ledd utveckling med leadermetoden ska tillämpas rikstäckande.

75. Regeringen utvidgar sin överenskommelse med civilsamhälles organisationer. Överenskommelsen ska gälla utveckling av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling.

Källa: Landsbygdskommitténs slutbetänkande

Renovering av grillplats

Då jag fyllde 40 för bara ett pyttelitet tag sedan fick jag en present i form av en grillplats från  världens bästa företag #Baseco. Vi fixade till en plats på gården och oljade in den lite lätt. Konstigt nog har det här pyttelilla taget gjort att grillplatsen ser lite tråkig ut. Därför har jag idag fixat till den lite. Så här såg det ut när jag började.

En till bild.

Drog iväg under gårdagen till världens bästa företag Järnhandeln i Sorsele och snackade med Ulrik och bertan och fick tag på en färg, en Alcro lasyrfärg som heter Espresso. Innan jag slängde på den fixade jag till bänken med en elhyvel och slipade och putsade även bänkarna.

Work in progress

Det färdiga resultatet

Det tog betydligt längre tid än väntat, hela dagen faktiskt.. Men jag tycker det blev riktigt bra! Kvar är eventuellt att fixa till insatsen lite mera, samt allmän tvagning av mig själv.

 

Skapa kontaktformulär

När du byggt upp din hemsida en bit kan det ju vara kul om du kan göra ett formulär så att dina besökare enkelt kan kontakta dig. Du kan också bygga formulär som har andra syften, tex om någon är intresserad av en produkt, eller om du gör en undersökning där du kan ställa frågor osv.

För att fixa det här behöver du som sagt fixa in en plugin eller ett tillägg på din hemsida.

Jag har googlat lite och surfat runt och kollat på olika formulärfunktioner, det finns en hel del att välja bland. Bland de populäraste just nu är Contact Form 7, Caldera Forms och Gravity Forms och det finns förstås ännu flera att välja bland.

Jag kommer inte utvärdera dom på något sätt, i alla fall inte än, det kanske kommer framöver. Nu behöver jag installera ett formulär, dels för att det ska gå kontakta mig, sen även för att jag vill testa lite spårningsverktyg genom Google Tag Manager.

Installerar Caldera Forms

Jag bestämde mig för Caldera Forms för att de två andra på min önskelista har jag redan testat i andra sammanhang. Jag kanske för göra ett litet test och utvärdera dessa vid tillfälle.

Som vanligt hittar du plugins under tilläggsmenyn och sök, sen installerar du det och aktiverar och kör
!

Väl installerat och aktiverat ser du funktionen dyka upp i din vänstermeny i admin.

Om du läser guiden lite så går det kortfattat ut på att skapa ett formulär, koppla sen en sk kortkod till en sida eller ett inlägg så ska den synas där!

Problem

Ja, jag fick problem förstås direkt. Det första enkla formulärfältet skiter sig för mig just i Firefox. Har frågat på lite forum som faktiskt är hjälpsamma. Det handlar om att fixa i css som det så fint heter. Jag har ännu inte kommit upp i nivån från gedigen normalanvändare till fullfjädrad css-utvecklare så jag har mao två val.

 1. lära mig mera om css och fixa problemet.
 2. installera ett annat plugin.

Jag tar alternativ 2 helt enkelt. Jag har nog mycket med att lära mig än så länge om funktioner och finesser så jag anser jag inte iaf än behöver gå in på djupet av css.

Så här såg formulärfälten ut förresten efter jag fyllt i dom i firefox, crom fixade det utan problem.

Så, bort med Caldera Forms och in med Contact Form 7 då!

Så, det gick enkelt att installera och fungerar bra även i firefox. DOCK måste jag säga att jag gillade gränssittet i Caldera bättre än Contact Form.

Google Tag Manager

Google Tag Manager

Så, man tycker man är duktig och har lärt sig en massa grejer, så snavar jag helt plötsligt över Google Tag Manager. Det är alltså ett helt nytt (för mig) sätt att läsa av Googles taggar. Tydligen ska man inte bara mäta besöksstatisk numera, man ska även spåra besökarna, ta reda på vad dom klickar på, hur dom tog sig dit och till sist gör sin grej på din site som du vill dom ska göra.

Det här är ett system för att hålla reda på alla dina taggar och kunna spåra dina besökare bättre med Google Analytics. Google tag manager har förstås en egen hemsidesadress.

Så, kabooom, in där å skapa ett konto vettja, det gör jag nu!

Implementation

Det första man måste göra är att infoga ännu mera kod i headavsnittet, nu med google tag manager kod. Det andra man fick göra var att infoga kod direkt efter inlednande bodytaggen. Headavsnittet och bodyavsnittet hittar du i WordPress vid utseende-redigerare->header.php

Gulp… Alltså, Google Tag Manager är ett ganska så komplext verktyg. Det här är inte ”bara bara” som man brukar säga. Jag önskar jag var fett duktig på youtube (hehe, kanske kommer sen, vem vet!) och kunde skapa lite filmer om detta, men jag behöver väl inte göra allting själv eller hur? Jag hittade en jäkla bra introduktion i det här verktyget gjort av en kille från metric module som kan, så varför skulle jag göra samma sak igen kan man fråga!?

Han har gjort två filmer, en är gratis och den andra får du betala för och ladda ner, men jag tycker du kommer långt med gratisvarianten som bland annat tar upp:

 • skapa konto
 • implementation och koppling mot din hemsida och din analytics
 • debugging
 • spåra utgående länkar
 • spåra formulär
 • spåra filnedladdningar från din site
 • jobba i miljöer med tex en utvecklingsmiljö och en livemiljö för att testa

Och så vidare.

Jag kom fram till när jag kollade på den här videon att det här är ju ett fantastiskt verktyg som ger personer som jobbar med marknad möjlighet att spåra effekterna av viss marknadsföring osv. Man kan också utvärdera knappar, formulär mm på ett mycket bra sätt. Nu kommer jag själv labba på lite med det här!! Just ja, du behöver ju inte anlita den där javascriptprogrammeraren varenda dag heller!

Här är länkarna!

Google tag manager 2017 intro

Spåra nedladdade filer som tex pdfer eller worddokument

Dagens outfit

Sista dagen innan semestern måste man väl få ironisera lite över sin självbild.

Dagens outfit

Jag har alltså en tröja, ett sk larmunderställ tillhandahållen från Sorsele Kommun, modell ca 2013 tror jag. Därutöver ett par relativt slitna jeans modell 2010. I fickan en sökare, åxå den från Sorsele Kommun. En enkel t-shirt inunder, samt ett par enkla noppiga vita tubsockar som säljs i trepack på diverse affärer.

Få annonser från Google Adsense att visas på din webbplats

Vi har nu aktiverat kontot hos Google Adsense, men sen då? Hur får vi annonser att visas på sidan?

Det finns tydligen en del tips och trix kring detta. Eftersom det här är första gången för mig jag håller på med sånt här såtestar jag bara följa med flödet i adsense. Jag loggar in efter att siten är aktiverad och sedan aktiverar jag annonser via en enkel knapp. jag testar aktivera Annonser på sidnivå samt mobilanpassade annonsformat.

 

Annonserna börjar visas.

Jahapp, det gick snabbt att dom började visas… Det var väl inte helt oväntat. Datingsiter och diverse länkar till ryska damer började ganska snart dyka upp på min webbplats. Huruvida jag vill ha det här någon längre tid på siten får vi se.. Kunde notera det fanns möjligheter att inaktivera vissa annonser också, det måste undersökas!

Haha, här en liten skärmdump

Koppla din webbplats till Google Adsense

Ibland när man surfar och kikar på grejer t.ex i en webbshop och sedan hoppar till en annan site eller tex in i Facebook så kanske det visas grejer som du nyss kikat på i shopen. Hur kan det komma sig? Ja, genom speciella kakor din webbläsare drar på sig i shoppen gör att marknadsföringen av de produkterna kan visa sig i andra nätverk, sk annonsnätverk.

Det kan då bli så att om någon söker efter en bakmaskin på Internet och hittar en shop som säljer bakmaskiner, sitter å funderar en stund och klickar runt i shopen utan att handla och sen surfar på en nyhetsite och läser nyheter, då kan en annons om just bakmaskiner visas där. Förstår du vinken, eller kanske personen vill veta mera om Google Adsense och surfar och läser det här inlägget och får se reklam om bakmaskiner i samband med detta.

Varför?

Jo, för att många gånger slösurfar du kanske lite i olika shoppar, funderar och fantiserar, kanske jämför produkter och priser och har inte riktigt bestämt dig än, men du kanske gör om några dagar, eller kanske med lite uppmuntrande reklam… på andra siter?

Prova själv!

Du kan dra nytta av dessa själv genom att skapa ett konto hos tex Google i deras Adsense-nätverk för att prova hur det fungerar själv. Jag testar att koppla mitt konto och site mot detta får vi se vad som händer!

Efter jag skapat ett konto på Google adsense och godkänt villkoren dyker detta upp:

Du får en fin kod som du ska klistra in på din site mellan taggarna som det står här ovan.

Infoga html-koden för Google Adsense i WordPress?

Det här gäller alltså grundkoden du fått från ovanstående fråga här, ej enskilda annonser. Efter lite undersökningar så hittade jag detta på nätet.

 1. Logga in i wordpress admin
 2. klicka på Utseende->redigerare
 3. Klicka på sidhuvud för tema (ute till höger för att editera en fil som heter header.php)
 4. Sök åt avsnittet i början som börjar med ”<head>”
 5. Klistra in koden och spara filen
 6. klart!

Gå tillbaka till ditt konto i Google Adsense och verifiera du har klistrat in koden!

Nu kommer Google att granska din webbplats och det kan ta några dagar. Som vanligt, ha lite tålamod så ska du se att det löser sig nog 🙂

För min del tog detta bara ett dygn ungefär, sen fick jag ett välkomstmail från Google Adsense att webbplatsen blivit granskad och godkänd för detta.

Vad jag tycker du kan tänka på när du ger dig in i annonsvärlden – (innan jag ens fått ut en enda annons på min site hehe)

Jo, alltså. Det här kan ju vara mindre bra om du själv är företagare och har egna produkter som du vill sälja, tex bakmaskiner. Skulle ju onekligen vara dumt då om reklam från andra firmor visas på din site, som säljer just bakmaskiner…. Det kan ju vara viktigt att tänka efter hur du vill ha och visa din site.

Det här är en personlig blogg och en testmiljö, så självklart måste jag ju prova på det här också!

Google Analytics aktiva användare

Av en händelse hade jag igång Google Analytics efter mitt senaste inlägg och kunde notera att det var ändå ett visst intresse från mina läsare att få en enkel guidning till hur man blir miljonär.

När jag kikade in hade jag fantastiska 8 samtidiga läsare, det måste firas med ett litet tjohoo! 🙂

Värt att notera är antalet mobilanvändare. Det finns anledning att överväga det här med mobilvänliga siter, eller hur!

laddanerfil för test